مهبانگ 06

مهبانگ 06

در برنامه ششم “مِهبانگ” دکتر نیری به مفهموم و انواع انرژی بطور عام خواهند پرداخت و مقایسه ای از انواع انرژی و پرتو ها انجام خواهند داد؛ 

– تاثیر ناشی از مواد پرتوزا و رادیواکتیو و نیز ماندگاری و تاثیرات آن بر روی بدن 

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top