مهبانگ 23

مهبانگ 23

بیست و سومین برنامه مِهبانگ تقدیم به شما خردورزان و دوست‌داران دانش؛

در بخش نخست شرح سه خبر مهم عملی در هفته‌ی گذشته را خواهید شنید؛
و در بخش دوم و در ادامه دکتر علی نیری با همراهی و پرسش شنودگان به پاسخِ پرسش‌هائی از جمله:

– پدیده‌ی نارنجی دیده شدن ماه در چند روز آینده
– رابطه چگالی اشیا و گذر فوتون‌های نور از اجسام
– چگونگی شناسائی سیاه‌چاله‌‌ها توسط ضبط صدا
– حس کردن حرکت زلزله علاوه بر حرکت زمین
– امواج مایکروویو و رابطه اندازه طول موج‍‌ها و تاثیر بر روی بدن انسان
– فاصله از زمین برای دیدن کروی زمین
– توقف حفاری در اعماق زمین در روسیه به دلیل شنیدن صداهای عجیب و غریب
– کروی بودن زمین و تفاوت در اندازه‌ی مدار استوائی و قطبی
– منابع زیستی کره زمین و رفتن به سایر کرات
– چگالی سیاه‌چاله‌ها
– چگونگی هماهنگی حرکت هواپیماها در آسمان و چرخش زمین
– تفاوت نیرو و انرژی، نیرو در امواج، تفاوت ذره و میدان هیگز
– احتمال وجود آب در سایر کرات از جمله مشتری
– بوجود آمدن دوباره انسان در صورت نابودی زمین
– فیزیک کوانتوم و شناخت عامه از آن
– ناشناخته‌ها و تاثیر بر روان دانشمندان
– پروژه‌های سری علمی و پنهان‌کاری دانشمندان
– جاذبه‌ی و چرخش بین سیارات و کارکرد گرانش
– منشا وجودی زمین، انسان و دگرگونش
– کشف‌های علمی و تقابل با باورهای مقدس
– ارتباط سیاه‌چاله‌ها با انرژی تاریک و تاثیر بر گسترش عالم
– چگونگی شناسائی عناصر تشکیل دهنده‌ی اتمسفر سیارات

خواهند پرداخت.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top