مهبانگ 25

مهبانگ 25

بیست و پنجمین برنامه‌ی مِهبانگ تقدیم شما خردورزان و دوست‌داران دانش؛

در بخش نخست شرح چند خبر مهم عملی در هفته‌ی گذشته را خواهید شنید؛
و در بخش دوم و در ادامه‌ی برنامه‌ی پیشین احتمال وجود حیات هوشمند فرازمینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این بررسی از آنجائی که تعاریف بر اساس تعاریف دقیق و مشخص علمی هستند و موضوع از جهات مختلف قابل بررسی و اندازه گیری است میتوان احتمال وجود حیات و حتی حیات هوشمند را با ضریب بسیار نزدیکی در کل هستی اندازه‌گیری کرد.
پارامترهائی که برای رسیدن به این پرسش باید پاسخ دقیقی برای آن داشت عبارتند از:
– منطقه‌ی قابل سکونت
– تعریف زندگی
– موجود زنده
– موجود زنده پیچیده
– موجود زنده‌ی پیچیده‌ی دارای تمدن

که در مِهبانگ این هفته به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top