مهبانگ 27

مهبانگ 27

بیست و هفتمین برنامه‌ی مِهبانگ تقدیم شما خردورزان و دوست‌داران دانش؛

بخش نخست مروری بر مهمترین رویدادهای علمی در هفته‌ی گذشته خواهد بود؛ و در قسمت بعد کاربرد ریاضیات در پیشرفت علوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه و در قسمت میانی تفاوت‌های عمده‌ی علم و شبه علم و همینطور پرسش‌های شنودگان از جمله:

– اصل “کیهان‌شناخت” و تاثیر بر نگرش انسان
– تفاوت فیزیک کلاسیک و کوانتوم و نقض قوانین نیوتنی
– آیا شکل‌گیری عالم بر اساس نظم بوده است؟
– ارتباط بی‌نظمی در عالم و نظم موجود در نظریه‌ی دگرگونش(مصطلح: تکامل)
– ایجاد عالم در گذر از نظم به بی نظمی و سیستم کوانتومی
– واژه دگرگونش و تفسیر اشتباه از آن(به نام تکامل)
– تفاوت برداشت ذهنی و عینی
– دیپاک‌چوپرا و تاریخچه‌ی فیزیک کوانتمی
– رابطه ریاضی و کشفیات فیزیکی
– انرژی تاریک و مدل‌های کیهان شناختی
– جرم ذره و امکان شتاب تا سرعت نور

مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دریافت فایل صوتی

دریافت فایل صوتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top