Home / سمینارها / اَندَر بافتن آسمان و ریسمان

اَندَر بافتن آسمان و ریسمان

اَندَر بافتن آسمان و ریسمان سپتامبر2007

اَندَر بافتن آسمان و ریسمان سپتامبر2007

برای ما که دوست داریم برخی افراد را در هاله‌ی تقدس ببریم اینکه آن افراد را مورد نقد قرار دهیم غیرممکن است. اما نقد علمی متفاوت ازین است، چون ما در نقد علمی نه خدا داریم و نه پیغمبر! در علم همه چیز قابل نقد است. به عنوان مثال روزانه ...

Read More »
Scroll To Top